Semalt: Wideo faýllardan suratlary çykarmagyň 4 dürli usuly

Wideo faýlyndan surat almak isleýärsiňizmi? Telewizion programmalaryň we filmleriň köpüsi sekuntda 23-30 töweregi suratda düşürilýär we her bir aýratyn surata ramka diýilýär. Şeýlelik bilen sekuntda kadrlar (FPS) adalgasy gelip çykdy. Belli bir pursaty ele almak isläp bilersiňiz, ýöne ýigrenji ýa-da utandyryjy ramka bilen gutararsyňyz. Size diňe hiline zyýan bermezden wideo faýldan şekilleri çykaryp biljek ygtybarly programma ýa-da hyzmat gerek.

1. JPG öwrüjisine mugt wideo

Beýleki DvdVideoSoft önümleri ýaly, JPG Converter-e mugt wideo ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar. Bu programma “Opencandy” mahabat programmasy bilen baglanyşdyrylýar we wideo faýlyndan suratlary aňsatlyk bilen çykarýar. Suratlary göni gaty diskiňize JPG ýa-da PNG formatlarynda göçürip alyp bilersiňiz. Diňe “Faýl goşmak” düwmesini ulanyp wideo faýlyň sanyny goşmaly ýa-da süýräp-düşürmeli. Bu gural WMV, VOB, MKV, MP4, AVI we FLV ýaly ähli wideo formatlaryny goldaýar. Wideo faýldan birnäçe suraty çykarmak üçin birnäçe minut gerek. JPG Converter-e mugt wideo gaty diskiňize suratlary asyl reňklerde göçürip alar.

2. VLC Media pleýer

VLC wideo çeşmesinden suratlaryň yzygiderliligini çykarmak we saklamak üçin ulanylýan açyk çeşme media pleýer. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we köp sanly interaktiw wariantlary we aýratynlyklary bar. Göçürilenden we gurlandan soň, VLC Media Player belli bir YouTube ýa-da DailyMotion wideosyndan suratlary rahatlyk bilen çykarar we suratlary derrew gaty diskiňize göçürip alar. Wideonyň çarçuwasynyň tizligine ynamyňyz ýok bolsa, Ctrl + J basyp, çarçuwanyň nyrhyny gözlemegiňizi maslahat berýäris. Ativea-da bolmasa, wideoňyzy gönüden-göni oýnap bilersiňiz we suratlar awtomatiki usulda döwülip başlar.

3. VirtualDub

VirtualDub internetdäki iň oňat we ygtybarly wideo gaýtadan işleýän gurallaryň biridir. Birneme wagt bäri bar we belli bir wideo faýlyndan şekilleri çykarmak üçin ulanylyp bilner. Bu guralyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, MP4, MOV we MKV ýaly faýllary goldaýar. Göçürip we işjeňleşdireniňizden soň, bu guraldan wideoňyzdan näçe suraty isleseňiz çykaryp bilersiňiz. Wideo> Çarçuwa opsiýasyna gidiň we “Decimate” opsiýasyny saýlaň. Bu ýerde, suratyňyzyň birnäçesini girizip, ony gaty diskiňize rahat göçürip almaly. Hünärmenler we täze gelenler üçin amatly.

4. FFmpeg

FFMpeg bilen wideo faýllaryny aňsatlyk bilen oýnap we olardan interaktiw şekilleri alyp bilersiňiz. Bu gural hünärmenler we hünärmen däller üçin amatly we seresaplylyk bilen işlemeli. FFmpeg ýüzlerçe müňlerçe buýruklary goldaýar we FFmpeg-iň has gowy ulanylyp bilinjekdigine düşünmek üçin resminamalaryny okamaly bolarsyňyz. Mugt, aýratynlyga baý we ýeňil programma. FFMpeg şekilleri çykarmakdan başga islendik wideo ýa-da ses oýnap biler.